Who produced the first film “Raja Harishchandra” in 1913?

  • Dadasaheb Phalke
  • V.Shanta Ram
  • Sohrab Modi
  • K.L. Saigal