Who directed the film 1942: A Love Story?

  • Vidhu Vinod Chopra
  • Ketan Mehta
  • Shakti Samanta
  • Mahesh Bhatt