The epic novel Manvini Bhavai is written by ____?

  • Pannalal Nanalal Patel
  • Jai Shankar Prasad
  • Tara Shankar Bandyopadhyay
  • Uma Shankar Joshi